రాష్ట్ర స్థాయి డీఎస్సీ మోడల్ పరీక్ష ఫలితాలు విడుదల.

OMR SHEET
TET-2 SOCIAL SYLLABUS SHEET
TET-2 MATHS SYLLABUS SHEET

TET MODEL PAPERS

TET-I

TET-II SOCIAL

TET-II MATHS&SCIENCE

TET-III TELUGU

TET-III ENGLISH